Trust Group AB | Privata konsultationer
12
page-template-default,page,page-id-12,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,large,shadow3

Privata konsultationer

Känslor av nedstämdhet, oro och ångest under olika perioder i livet är så vanliga att de flesta människor själva har upplevt dem eller har en närstående som drabbats.

Nästan hälften av alla människor i västvärlden råkar någon gång under sitt liv ut för en depression/kris som leder till att de under en tid behöver professionellt stöd i form av en psykologkontakt.

Andra skäl till att söka en psykologkontakt kan vara sömnsvårigheter, stress, upplevda svårigheter i relationer, traumatiska upplevelser under uppväxten, medberoende, föräldrahandledning eller en önskan om personlig utveckling.

Psykologen har människor och mänskliga interaktioner som sitt expertområde och kan förklara beteenden, relationer, människans utveckling och hjärnans funktion i olika sammanhang. I samtalet knyts det vetenskapliga ramverket samman med den individuella livssituationen och nya infallsvinklar och insikter uppstår som bidrar till förändring och personlig utveckling.

Arbetsområden
Utmattning/stress

Stressmottagningen har en fantastisk hemsida med information om stress och utbrändhet. Med hjälp av skatteskalan K.E.D.S från Karolinska institutet kan en indikation av stressnivån kartläggas.

Ångest

Ångest är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Eftersom det känns så starkt i kroppen kan det vara svårt att förstå att det har att göra med hur man mår psykiskt. Läs mer om ångest.

Depression

En depression påverkar självbilden och självkänslan. Tankeinnehållet kan handla om att vara dålig eller värdelös. Man kan känna sig likgiltig inför hela tillvaron och känslorna för andra blir ofta mindre starka. Det får många att uppleva sig som väldigt isolerade från omvärlden. De negativa tankarna upprepas och man ältar misslyckanden och känslor av otillräcklighet. Läs mer.

Medberoende

Att vara medberoende handlar om att anpassa sig till andras dysfunktionella eller destruktiva beteenden. Ofta handlar det om att man har växt upp i miljöer med beroendeproblematik av olika slag och då utvecklat beteenden och strategier att hantera det dysfunktionella. Dessa beteenden kan senare i livet skapa stora problem i relationen till andra och sig själv.
Läs mer om detta.

Arbetsmetoder

KBT – Kognitiv Beteendeterapi

KBT är samlingsnamnet för flera olika terapiformer som har sin grund i beteendeanalysen. Problemformuleringen utgår från sambandet mellan de tankar, känslor och fysiologiska reaktioner som triggas av situationer och skapar ett problematiskt beteendemönster. Ofta handlar beteendemönstret om att undvika obehag på kort sikt genom att undvika situationer där obehaget uppstår. Problemet är att detta på lång sikt kan begränsa livet och bidra till utvecklingen av psykisk ohälsa.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

En vidareutveckling av KBT som innefattar mindfulness och värdearbete med målet att öka psykisk flexibilitet.

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad och integrativ terapiform, utvecklad av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. I schematerapi tar man in inlärningshistoria och anknytning i beteendeanalysen.

Interpersonell neurobiologi

Daniel Siegel är förgrundsfiguren för nutida anknytningsforskning.

Parterapi

Etablera effektiv kommunikation och konstruktiv problemlösning i relationen.

Läs mer

 

Handledning

Coachande samtal med fokus på problemlösning i specifika frågeställningar.

Boka